11/4/17
Tips

Bilingual: Slow Down and Keep Going (Hãy chậm lại, hãy thư giãn và tiếp tục làm tiếp)

Slow Down and Keep Going (Hãy chậm lại, hãy thư giãn và tiếp tục làm tiếp).

Most people overestimate what they can do in a day and underestimate what they can do in a lifetime.

Hầu hết mọi người coi trọng những gì họ có thể làm trong một ngày và coi nhẹ những gì họ có thể làm trong suốt cuộc đời.

In the spring of 2013, a massive storm swept through Minneapolis that left thousands of trees ripped from the ground.

Mùa xuân năm 2013, một cơn bão lớn quét qua Minneapolis, để lại hàng ngàn cây cối bị xẻ dọc trên mặt đất.

Roads across the city were blocked by decades-old giants that stood dozens of feet tall. I had never seen anything like it in the midwest.

Những con đường trong thành phố đã bị chặn bởi những cây khổng lồ hàng chục tuổi, cao hàng chục thước. Tôi chưa từng thấy thứ gì như vậy ở miền trung Tây.

That was one week before the sale closed on our first house.

Lúc đó là một tuần trước khi chúng tôi mua căn nhà đầu tiên.

A week later, on the day of the closing, we picked up the keys to our new home and excitedly drove over to check everything out. At that point, many of the fallen trees in our neighborhood had been chopped into neat piles on the lawn extension in front of the houses.

Một tuần sau đó, vào ngày nhận nhà, chúng tôi đi lấy chìa khóa cho căn nhà mới và phấn khởi lái xe đến để kiểm tra mọi thứ. Vào thời điểm đó, có rất nhiều cây cối bị đốn ngã trong khu phố đã được chặt nhỏ thành những đống gọn gàng trên những bãi cỏ phía trước các ngôi nhà.

Having a two car garage at our new house (and only one car to put in it) had my head swirling around the possibilities of a wood shop in the other half of the garage. I love working with my hands and the idea of working with wood again felt exciting.

Garage nhà có đến 2 chỗ để ô tô (mà tôi lại chỉ có 1 chiếc), khiến tôi nghĩ đến việc làm một xưởng mộc tại phần còn lại của garage. Tôi thích làm việc thủ công và những ý tưởng làm việc với gỗ lại một lần nữa làm cho tôi cảm thấy phấn khích. 

So about a block away from our house we pulled the car over and picked up this giant section of tree trunk. I figured it would be fun to make something out of it as it’s not exactly easy to get chunks of wood that big on a regular basis. Funny enough, you can see the closing documents on the front passenger seat in this photo.

Có một khối gỗ cách xa ngôi nhà của chúng tôi, thấy vậy chúng tôi đưa xe vào lề và đưa khối gỗ khổng lồ này đi. Tôi nghĩ sẽ rất hay nếu làm được cái gì đó từ khối gỗ này  bởi thực sự không dễ để có được một khối gỗ lớn như vậy. Mà này, bạn vẫn có thể nhìn thấy bộ tài liệu mua nhà trên ghế phụ ô tô trong bức ảnh dưới đây.

It was half a miracle that I was even able to get it up into the car and another half miracle that I didn’t break my back in the process.

Một nửa điều kỳ diệu là tôi thậm chí có thể đưa cả khối gỗ vào trong xe, và nửa điều kỳ diệu còn lại là khi cái lưng của tôi còn nguyên vẹn cho tới khi xong việc.

After placing the trunk on blocks in the corner of the garage, we went about our business and I took to the internet to do some research.

Sau khi đặt phần thân cây trong các khối vào góc của garage, chúng tôi lên mạng để tìm hiểu thêm thông tin về việc làm mộc với khối gỗ này.

That trunk was part of a pretty big, living tree just a few days earlier so the wood was completely green. In order to start working with it, I’d need to wait for the wood to dry out completely and I wasn’t sure how long that was supposed to take.

Khối gỗ là một phần của một cây gỗ rất lớn còn sống vài ngày trước đó, nên gỗ hoàn toàn tươi. Để bắt đầu làm việc với khối gỗ này, tôi cần phải đợi cho gỗ hoàn toàn khô, và tôi không biết được chính xác quá trình này diễn ra trong bao lâu.

After a bit more research, I found out that it would take nearly four years for the trunk to reach the point where I could actually start to do anything with it. I left it in the corner of the garage, slightly annoyed, with that amount of time seeming impossibly far away and wondering why I should even bother keeping it.

Sau khi tìm hiểu thêm một chút, tôi biết được rằng, quá trình này kéo dài gần bốn năm. Tôi để khối gỗ trong một góc của garage, cảm thấy hơi khó chịu, với một khoảng thời gian dài như vậy và tôi tự hỏi rằng tại sao tôi lại cần phải giữ khối gỗ đó.

Well, that was four years ago. Today there’s a gigantic, dry, ready to carve piece of wood in my garage.

Vâng, là bốn năm trời. Cho đến ngày hôm nay, nó đã khô, đã sẵn sàng cho việc chạm khắc trong garage của tôi.

Three years ago, in November of 2014 I wrote my first blog post here on Break the Twitch.

Ba năm trước, vào tháng 11 năm 2014, tôi đã viết bài blog đầu tiên tại Break the Twitch.

Both of that post’s readers seemed to enjoy it, I think.

Tôi nghĩ rằng cả hai độc giả duy nhất của bài viết có vẻ đều thích nó.

Today, thousands of people read articles on this site every week.

Hôm nay, hàng ngàn người đọc các bài viết trên Break the Twitch hàng tuần.

In January of 2017 I started writing a 17,000 word book.

Vào tháng 1 năm 2017, tôi đã bắt đầu viết một cuốn sách 17000 chữ.

It took me almost a year to do, despite many authors writing 60,000 word books in that time, my book is done.

Tôi đã mất gần một năm để viết xong cuốn sách này, mặc dù rất nhiều người viết những cuốn sách 60000 chữ trong cũng chỉ trong một năm.

Have you ever thought back to something you started doing, but burned out and decided to stop?

Có bao giờ bạn nghĩ về những gì bạn bắt tay vào làm, nhưng bạn đã kiệt sức và bỏ cuộc.

A hobby you picked up but your expectations were too high or you beat yourself up over not seeing much progress right away?

Một sở thích mà bạn chọn nhưng kỳ vọng của bạn lại quá cao hoặc bạn không thể chiến thắng bản thân bởi không nhìn thấy nhiều sự tiến bộ ngay lập tức?

Do you ever wonder where you might be if only you had kept going?

Bạn đã từng trăn trở bạn sẽ ở đâu nếu chỉ mình bạn tiếp tục bước đi?

I’ve wondered that enough times in my life that finally I decided I didn’t want to wonder anymore. And you can make the same decision for yourself as well.

Tôi đã từng tự trăn trở rằng tôi sẽ không đắn đo thêm một lần nào nữa. Và bạn cũng có thể làm như tôi.

All you have to do is slow down, and keep going.

Tất cả những gì bạn cần làm là: chậm lại và tiếp tục hành động.

1.     Be kind to yourself, breathe (Hãy tử tế với bản thân, hít thở).

Even if you’ve let something go for a few years, let yourself be okay with that. You’re here now and there’s really nothing that shaming yourself will help you accomplish from here.

Dù bạn có xao lãng việc gì trong vài năm nay, thì hãy hiểu rằng việc đó  rồi sẽ ổn thôi. Chẳng có gì phải xấu hổ với bản thân khi thành công không đến ngay lập tức.

Whether it’s the process of decluttering your home, writing a blog, getting in shape, or saving for a trip, it’s okay that you stopped and it’s perfectly fine to continue onward, even if things seem worse off than when you started.

Cho dù đó là trong bất cứ việc gì: dọn nhà, viết blog, đi vào khuôn khổ hoặc tiết kiệm tiền cho một chuyến đi chơi, bạn đều có thể tạm dừng lại, nghỉ ngơi, cho đến khi bản thân cảm thấy ổn để lại tiếp tục, cho dù mọi việc có thể sẽ tệ hơn cả lúc bạn bắt đầu.

2.     Define success differently (Xác định sự thành công một cách khác biệt.)

Success isn’t an amount of money you make, the number of likes a photo gets, or anything but how you feel about the things you do.

Thành công không phải là bạn làm ra bao nhiêu tiền, số likes bạn nhận được trên mạng xã hội hay bất kỳ điều gì, mà bạn cảm thấy như thế nào về những gì mình đang làm.

It’s perfectly natural to take breaks, have long pauses in life, as things tend to work in cycles. Perhaps success looks like pulling out the paint brushes after six months of them being hidden in a drawer, that’s for you to define.

Hoàn toàn bình thường nếu bạn tạm nghỉ, chững lại một thời gian dài vì mọi thứ thường diễn ra theo chu kỳ. Thành công có thể định nghĩa bằng việc lôi chiếc cọ màu sau 6 tháng bỏ quên ở ngăn kéo, thành công là do bạn định nghĩa.

3.     Let time help do the work for you (Hãy để thời gian trả lời).

If something seems like it’s going to take a long time, don’t let that discourage you from taking action. If I had not bothered holding onto that giant tree trunk four years ago, I would not have a dried piece of wood in my garage today.

Nếu có một việc nào đó khiến bạn mất nhiều thời gian, đừng để nó làm bạn nản lòng. Nếu tôi không bận tâm khi giữ khối gỗ khổng lồ suốt bốn năm, tôi sẽ không có khối gỗ khô trong garage như ngày hôm nay.

If there’s something you’d rather be doing, that’s fine, but don’t let the fact that something might take a long time discourage you from doing it to begin with. The time will pass whether we like it or not and the time will come before we know it—it’s worth getting started now and seeing what happens.

Nếu có một điều gì đó bạn muốn làm, đó là một điều tốt, nhưng đừng để một thực tế rằng việc này sẽ tốn thời gian, sẽ khiến bạn nản lòng ngay từ khi bạn bắt đầu. Thời gian sẽ trôi qua dù chúng ta có muốn hay không, và thời gian sẽ tới trước khi chúng ta nhận ra, chúng ta nên bắt đầu ngay từ lúc này và nhìn thấy những điều sẽ xảy ra.

Most of the time, we think in terms of days, months, and years

Hầu hết thời gian, chúng ta nghĩ về ngày, tháng, năm.

No matter where you are in life, if you’re reading this, you more than likely have many years to let small frequent actions reward you with incredible results. There are very few circumstances where you should not start or pick something back up, just because of the time it may take.

Cho dù bạn ở đâu, nếu bạn đang đọc bài viết này, nhiều khả năng bạn sẽ có rất nhiều thời gian để những hành động nhỏ hằng ngày đem lại cho bạn những kết quả lớn. Có rất ít trường hợp bạn không nên bắt đầu hoặc làm tiếp việc bạn muốn làm, vì thời gian không cho pheps

A few years from now, what will you look back on and be glad that you kept doing?

Một vài năm sau nữa kể từ giờ, liệu bạn sẽ nhìn lại những gì bạn đã làm và bạn sẽ cảm thấy vui khi bản thân vẫn tiếp tục.

Bài viết gần nhất