11/4/17
Tips

How to pronounce correctly famous brands? (Part 2)

1.      CK (Calvin Klein)

Cách đọc thường thấy: Xi – Kê (CK), Ca – vin - …. (Clavin Klein)

Cách đọc đúng: Xi – Khê (CK), Khao – vừn – Kh lai – n (âm “n” phía cuối)

2.      Gucci

Cách đọc thường thấy: Gú - xì

Cách đọc đúng: Gu – chì (âm “Gu” đọc nhẹ)

3.      Chanel

Bạn thường nghe: Sà – neo? Cha – neo? Cha – nồ?

Cách đọc đúng: Shà – neo (âm “sh-”, phát âm giống từ cô ấy – she)

4.      Burberry

Cách đọc thường thấy: Bơ – bè – rì, Búp – be – ri

Cách đọc đúng: Bơ – Bờ - Rì (nói chậm), Bơ – Brì (nói nhanh)

5.      Christian Dior

Bạn thường nghe: Cờ - rít – từn – đi – o, đi - òa (Dior)

Cách đọc đúng: Kh – ris – chừn – đì – oa (âm “Ch-” đọc là “Kh-”)

6.      Prada

Cách đọc thường thấy: Pờ - ra – đa

Cách đọc đúng: Pờ - ra – đà (xuống giọng ở cuối)

7.      Rolex

Cách gọi thường nghe: Rô – lếc

Cách gọi đúng: Rô – lệch – s (chú ý âm “s” phía cuối)

8.      Omega

Cách gọi thường thấy: Ô – mê – ga

Cách đọc đúng: Ô – mế - gà 

9.      Cartier

Cách gọi thường nghe: Ka – ti - ờ

Cách đọc đúng: Kho – đi – ê

10.  Tom Ford

Cách đọc thông thường: tôm – fot, tom – phót

Cách đọc đúng: thom – phoa – d (âm “d” cuối cùng)

Bài viết gần nhất